« Rundstickning, fast ändå inte.. | Main | Annemor #15 »

Comments

Garnhumlan

På den här bloggen händer det mycket! Vantarna är jättefina. Tyvärr är det sällan jag har tillfälle att använda vantar. Jag är väldigt varm om händerna och det är inte särskilt kallt här. Hoppas på lite kallare väder, så att vantstickarinspirationen slår till.

Liisa

Tur att du stickade snabbt! Jättefina vantar, både de här och det förra paret. Verkligen pyssligt att göra halvfingervantar med fingrar. Jag har ett par (handstickade men köpta) och de är fantastiskt sköna att ha på sig.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)