« Ärmarna kommer före huvan | Main | Nästan bara slätstickning »

Comments

Ulla

En säker favorit och en vacker sådan

Kattis

Så otroligt snygg koftan blev!

Anna Maria Hult

Jättetjusig. Knapparna är ju perfekta.

Liisa

Den ser ut att sitta perfekt - förstår att du trivs i den. Roligt att huvan blev bra också, det är ju lite risk att den blir för liten, för stor eller bara för konstig (vis av egen erfarenhet). Knapparna passar perfekt till! Snyggt!

Heike

otroligt snygg koftan blev
lg Heike

Agneta

Så snygg

Tomtan

SÅÅÅÅÅÅÅ Fin!!!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)