« Medan jag stickar... | Main | Ärmarna först »

Comments

Tomtan

Om man stickar fortare så brukar det räcka :D

Kattis

Verkligen typiskt att butiken har stängt när man bestämt sig vad man vill ha! :-) Otålig väntan. Jag hoppas garnet räcker!

Agneta

Vilkey fint mönster. Ska bli spännande att få se resultatet

Kerstin

Det där med butiken kunde lätt hänt mig :-D. Vilken fin modell du vill sticka. Blir spännande.

Hälsningar
Kerstin

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)