« Liten återblick på sånt jag stickat | Main | En ärm i taget »

Comments

garnhumlan

Wow. Här har det verkligen hänt mycket under sommaren. Väldigt imponerad!!!

Kattis

Oh deb ser såå fin ut!

Jeanette ramblybear

I really admire how you tailor every pattern to fit so well!

heidi

Tack!!

heidi


I put the blame on the Starmore’s:)


Until I saw their designs and patterns I was more or less perfectly happy to follow a pattern I liked to the letter. But seeing their designs and realizing that their notion of sizing was completely ”out of size” for me, made me want to learn how to change a design to fit me:)


Not to mention the fact that it also made knitting much more fun for me:)

Anna Maria Hult

Ser jättefint ut.
Så finurligt av dej att göra minskningarna mer som inprovningar om jag förstått rätt

Tomtan

Vilken fin!!!!!
Håll tummarna för mig för jag ska lära ut att sticka flätor på torsdags kväll. Kan behöva all hjälp jag kan få :D

heidi


Håller tummarna jättehårt, i full vetskap om att du kommer att göra ett strålande arbete med att lära ut flästickning!

heidi


Exakt! Jag tycker att tröjan får en bättre passform på det sättet:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)