« Att modifiera ett mönster | Main | Först stickar man uppåt och sedan neråt »

Comments

Tomtan

SÅÅÅ FIN!

Kattis

Åååh så otroligt fiin! Silket känns väl mjukt o fint mot huden också. Och än är det inte superkallt! ;-)

Jeanette ramblybear

Your Ancaster jumper turned out beautifully, what a great fit!

heidi


Tack:)

heidi


Tack!!


Silke är jätteskönt att ha nära huden, men som tur är så värmer det också när det börjar bli kyligt så jag räknar med att kunna ha den hela hösten:)

heidi

Thank you!!

Heike

wow, vilken fint tröja
lg Heike

heidi

Tack:)

Marita Rolin

Otroligt fin och vad glad jag blir att du använt Kiito till denna läckerbit 😀

heidi

Tack!


Kiito gav mersmak, så jag kommer att sticka mer i det garnet:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)