« En ärm i taget | Main | Ancasta är färdig »

Comments

Liisa

Faroe är skitsnygg! Ska bli kul att se hur du gör den ännu snyggare!

Jeanette ramblybear

Looking forward to seeing how you modify
Faroe!

Anna Maria Hult

Ja det ska bli kul att se hur du gör Faroe ännu bättre,
Du är ju bra på att förbättra mönster så de passar dej.

heidi

Tack:)


Ja, visst är den snygg! Men gissa om jag har haft problem med att hitta ett sätt att kunna sticka den och få den att passa mig, och samtidigt behålla så mycket som möjligt av den. En helt annan typ av utmaning än att forma en tröja med minskningar och ökningar:)

heidi


Thank you:) I wanted to keep as much of the pattern as I could, so with Faroe, so I will do it differently than I did last year, when it was all about shaping using decreases and increases:)

heidi

Tack:) Om man går in på Virttual Yarns och ”ser” sig omkring, så upptäcker man att Starmore’s faktiskt har gjort flera av sina modeller i mindre storlekar sedan böckerna gavs ut. Men böckerna kom ju på 80-, 90-t och modellerna är ju därefter, där minsta storleken ofta är 115 cm i minsta storleken. Om man då är en typisk storlek 36, då behöver man ”vidta åtgärder”:)

Kattis

Kul att du stickar vantarna! :-) O så intressant att se hur du förändrar mönstret på Faroe tröjan!

heidi

Jag gillar ditt nytänkande kring hur man kan använda ”bubblorna” i den design. Jag har stickat sådana förut, i helt andra sammanhang, och ändå kände jag inte igen det när jag såg bilden på dina halvvantar. Jag gillar verkligen din design, och ser fram emot att upptäcka om de också är så värmande som jag tror att de kan vara:)


Ja, det skall bli jättekul att se om min idé för Faroe kommer att funka som jag har tänkt mig:)

Tomtan

Ser fram emot bilder!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)