« Flera projekt - samtidigt | Main | Att tänka framåt »

Comments

Jeanette

Well done, beautiful colour progressions, such satisfying knitting!

heidi

Thank you:)


I only wish that it wasn’t so addictive:)

Kattis

Å så fint!

heidi

Tack:)

Efwa

Är så sugen på att sätta igång med flerfärgsstickning men inte tillräckligt mycket eftersom det såklart "fattas" garn till just det som jag vill sticka. Och dessutom vill jag hellre sy.
Bläddrade i boken Shetland igår och nu är jag väldigt sugen på att sätta igång med något utöver de femhundraelva stickningar som ligger och blänger på mig ur olika korgar.

heidi


Så mycket inspiration, och så lite tid. Jag tror att vi alla kan känna igen oss i det i perioder:)


Det är därför jag i huvudsak är monogamstickare.Visst händer det att jag stickar flera projekt samtidigt, men då är det alldeles för lätt att något blir liggande där i stickkorgen och blänger på mig:D

Heike

jätte fint !
lg Heike

heidi

Tack!!

Tomtan

Vackert!

heidi

Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)