« Först stickar man uppåt och sedan neråt | Main | Flera projekt - samtidigt »

Comments

Kattis

Spännande tröja, och kul att se kilen! Det är påhittigt! Kul att du stickat Bubbelvantarna, ser fint ut! :-)

heidi

Jag gillar också kilen, och jag tyckte att det var så kul att hitta en tröjkonstruktion/design som gjorde det möjligt för mig att använda den:)


Bubbelvantarna var jättekul att sticka när jag väl fått upp farten och fått lite mer rutin på att sticka bubblorna. Jag tycker att det var så himla kul att jag inte kände igen ”bubblorna” förrän jag läste igenom mönstret. Dom är ju jättetypiska i estnisk spetsstickning, men du gör om dom till något helt nytt i ditt mönster. Eftersom höstkylan har börjat smyga sig på har jag redan börjat använda dom, och till min glädje är som precis så varma och sköna som jag hoppades att dom skulle vara:)

Liisa

Vilken rolig idé med tröjan. Jag gillar hur du kombinerar modernt och traditionellt - det kommer bli supersnyggt!

Vantarna blev också väldigt fina!

Tomtan

Vilka fina!!!!!!

heidi

Tack!


Ibland slår inspirationen till:)

heidi

Tack!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)