« Bubbelvantar och kilar | Main | Blommor i färg »

Comments

Kattis

Kul bild på "folktomt", när man vet bakgrunden till bilden! Vissa saker går långsamt, vissa saker går fort!

heidi


Ja, det var lite oväntat att det bara var jag som kom, men det kan ha berott på att passet dels hade fått en ny tid, och dels för att passet bestod av ett nytt koncept (nytt för terminen). Då kan sånt hända:) Man kan boka sig på olika pass en vecka i förväg, och när jag spanade in hur många som har bokat in sig nästa gång, ser jag att det kommer fler:)


Ja, visst är det så. Vissa saker verkar nästan sticka nästan sig själva, medan andra kräver lite mera uppmärksamhet för att bli klara:)

Jeanette

I'm like you and tend to work on one thing till it is done. It seems mor efficient.

Your Faroe is looking fantastic, your adaptations are so clever.

heidi

It does seems more efficient to work on one project until it’s done. But sometimes I see a project that I can’t resist, and end up doing 2 projects at the same time:)


Thank you! Well, sometimes I get inspired:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)