« Blommor i färg | Main | Sylva cowl and wrist warmers - färdiga:) »

Comments

Anna Maria Hult

Om att riva upp eller inte och få garn över eller inte tjaa.
Jag vet vad som skulle irritera mej mest.
Nya projekt är alltid kul

heidi

Att repa upp eller inte handlar för mig nästan alltid om magkänslan översatt till tid. Om jag kommer att ångra mig under längre tid än vad det tar att repa upp och sticka om, då brukar jag repa upp och sticka om:)


Precis, nya projekt är alltid lockande. I synnerhet sådana som jag har kikat på under en lite längre tid:)

Kattis

Om man inte vet om garnet räcker skulle jag sticka ärmarna först o se sen! Men man måste ju gå på magkänslan o fundera lite. Helt rätt att tänka på nåt helt annat, öven nya projekt!

heidi

Ja, att sticka ärmarna först är det logiska. Men då stöter jag på nästa problem. Sticka på rundmaskor, vilket är det enklaste, kräver också att jag stickar ärmarna i fair isle stil (alltså använder de diagram som mönstret har), vilket kan ge tröjan ett överlastat intryck. Alternativet, och det mest sannolika är att jag stickar ärmarna fram och tillbaka och bara använder ett diagram (antagligen samma som jag använde på den över delen), men att sticka så är mer arbetskrävande, sålunda drar jag mig för det en smula:)

Tomtan

Håller på med ett par krusvantar men ack så långsamt det går.....

heidi

Kämpa:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)