« Att tänka framåt | Main | Runt och runt »

Comments

Jeanette

Beautiful work, Heidi, you are so productive! It is nice to learn new techniques too.

heidi

Thank you Jeanette!


It’s great to learn new techniques and to improve my knitting skills:)

Tomtan

Så fina!!!!

heidi

Tack:)

Liisa

Verkligen fin cowl och handledsvärmare. Jag tycker också det är svårt med cowl-storlek - snyggast är såna som är smala men när jag blir för varm behöver jag snabbt få fritt vid halsen och det går oftast fortare med en sjal...

Ska bli spännnande att se om du vågar dig på det krångligare patentprojektet nu när du fått öva. Kul utmaning!

heidi

Tack!!


Patentstickning var så otroligt mycket roligare än vad jag trodde att de skulle vara! Jag har spanat in flera projekt, men också påbörjat en sjal i patentstickning. Det skall bli hur kul som helst att se hur det blir:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)