« Runt och runt | Main | Trevlig helg! »

Comments

Efwa

Ja, vad roligt det är med alla olika uppläggningar och avmaskningar. Jag gillar den virkade, provisoriska uppläggningen mest, tror jag. Ska testa den du visar överst någon gång.

heidi

Visst är det underbart med alla olika sätt det finns att göra det på? En av dom bästa sakerna med internet är att man hela tiden kan lära sig mera:)

Tomtan

GOD JUL!!!!!

heidi

Tack detsamma!!

Liisa

Fiffiga upplägg! Jag gör ofta ytterligare en variant där man gör som åttor runt två rundstickor (eller en rundsticka och en tråd). Ska absolut testa dina varianter! Gillar tanken med att få stabiliteten från uppläggningen i den första varianten. Och visst är det bra med mässor till presentlådan även om man ibland blir besviken när det inte passar som man tänkt sig!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)