« Sylva cowl and wrist warmers - färdiga:) | Main | Provisoriska uppläggningar »

Comments

Liisa

Det ska bli spännande att se hur dina mammelucker blir! Intressant det där med tekniker - jag har inte heller testat två rundstickor på ett helt projekt!

heidi

Jag fick repa upp dom eftersom jag som vanligt stickar hårt. Men nu är jag på gång igen på samma sätt, men med större stickor:) Och vintern är ju här nu, så nu får jag skynda mig med den stickningen:)


Ja, tekniker är verkligen kul. Jag har hängt på en KAL på Ravelry där mönstren är enkla, men teknikerna är visserligen enkla, men framförallt bidrar till en snyggare färdig stickning, och tycker att det är skitkul:)


Och det där med 2 80 cm rundstickor istället för en 40 cm - så enkelt så mycket lättare och roligare:)

Liisa

Intressant det där med tekniker! Jag har inte heller testat två rundstickor - undrar varför? Ska bli spännande att se hur mameluckerna blir!

Tomtan

Kul att se fortsättningen!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)