« När är man nästan klar med ett projekt? | Main | Färdiga mamelucker »

Comments

Anna Maria Hult

Gudrunvantarna blev jättefina.
Fina färger.

heidi

Tack:)

Kattis

Grymt snygga vantar! De behövs väl också nu. Jag tycker att man inte ska stressa fram en stickning, helt rätt att sticka julmotiv när man vill! :-)

heidi

Tack!


Det finns flera skäl till att jag deltog i KALen. Nyfiken på garnet, nyfiken på vilka de ”gamla” tekniker som skulle användas under KALen. Visst kunde jag ha läst till mig det på bloggen… men ibland vinner nyfikenheten:) Garnet är ju lite tjockare än ”vanligt sockgarn, vilket gör att stickningen går ganska fort:)

Liisa

Så fina vantarna blev, de står också på min att-göra-lista. Tack för varningen om tummarna - kanske gör jag någon modifiering så jag får plats med hela toppmönstret. Och när det gäller strumporna så finns det ju fler jular väl? :)

heidi

Tack:)


Ja, att modifiera tummönstret lite granna låter som en bra idé!


Visst kommer det fler jular, så jag har gott om tid att sticka klart dom. Men av någon anledning verkar jag alltid sticka fortast i januari, så jag räknar kallt med att dom kommer att bli klara rätt snart, även om jag samtidigt sitter och planerar mitt nästa stickprojekt:)

Tomtan

Vackra

heidi

Tack:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)