« Tjockstickning och svarta kanter | Main | Nordic Arrows »

Comments

Marika

Det tar ju en stund, men I-cordavmaskning är så snyggt, så det brukar vara värt tiden man lägger ner. :)

Anna Maria Hult

oj oj många maskor är det men snyggt är jag säker på att det blir.
Vilken tröja eller vilka vantar?

Jeanette

That’s a nice saying, a good metaphor.

Efwa

Jo, det tar ju lite tid med icordavmaskning men ååh så snyggt.

heidi

Du har helt rätt:) Och egentligen tar det inte så himla lång tid heller, det bara känns så:)

heidi

Det är egentligen två tröjor: Fair Isle Short Row Pullover och Katerine of Aragorn. Vantarna är Sanquhar Gloves. Jag har räknat om tröjorna, så att de är mer uppdaterade men vantmönstret tänker jag följa slaviskt:)

heidi

Yes, I like ti very much:)

heidi

Ja, snygg och hyfsat elastisk. Enda nackdelen är väl att det tar en stund, men det kan man ju leva med:)

Tomtan

Och jag som klagade över 500 😜

heidi

500, 749… det är ju ”bara” siffror. Det verkliga nöjet är ju när man är klar och kan använda det man lagt så mycket tid och energi på:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)