« 749 i-cord kantmaskor | Main | Krokiga stickor »

Comments

Marika

Den blev verkligen snygg!

Jeanette

You find the loveliest patterns, so interesting!

heidi

Tack!

heidi

Thank you:)

Kattis

Hur stor är sjalen? Svårt att se på bilderna. :-) Riktigt häftigt att kunna få till pil-mönstret. Är det brioche? Snygg!

heidi

130x80 cm, så den är hyfsad stor.


Ja, trianglarna är häftiga, det var fantastiskt roligt att se dom växa fram allteftersom:)


Ja, det är brioche, eller patentstickning som det heter på svenska. Det är hur roligt som helst att sticka:)


Tack!!

Kattis

Ja det var stort! Patentstickning ligger på min lista över saker att lära sig mer om! Har bara nuddat vid det! Snyggt och skönt!

Liisa

Snygg sjal! Och så fingervantarna!! Hur länge har jag inte suktat efter dem! Ska bli kul att se hur dina blir!

heidi

Tack:)


Jag har själv suktat efter dom i åratal. Det är nog 10 år sedan jag köpte mönstret:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)