« Färdiga mamelucker | Main | 749 i-cord kantmaskor »

Comments

Efwa

Vad härligt att använda garn som finns i gömmorna och skönt att få lite värme i kylan.

heidi

Ja, det känns skönt att använda garn från stashen. I synnerhet sånt garn som man inte använder särskilt ofta:)

Kattis

Åh en varm halstub behövs i minusgraderna! Ser väldigt mysig ut. Den andra sjalen ska bli intressant att se hur den blir.

heidi

Halstuben är helt enkelt otroligt tjock, jämfört med de andra jag har, så den är helt otroligt varm och skön att ha på sig:)


Ja, jag är lite nyfiken på hur den andra sjalen blir också. Och enda sättet att ta reda på hur den blir är ju att sticka klart den:)

Anna Maria Hult

Du har verkligen kommit igång med patentstickning på alla håll och kanter.
Arrow ser helt fantastisk ut.
Så vill jag tacka för alla vänliga kommentarer på min blogg.

heidi

Patentstickning är hur kul som helst, så det lär bli mer av den sorten:)

Tomtan

Varm och skön denna snöiga vinter

heidi

Här nere har det varit väldigt lite snö. Men förra veckan verkan vintern hitta hit igen, så nu värmer den skönt runt halsen:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)