« Återupplivning av ett UFO | Main | Första minisjalen klar »

Comments

Kattis

Såå fina sockor, jag sneglade på det mönstret jag med. Men kanske till nästa jul. Gillar texten på undersidan!

Jeanette

Beautiful Christmas socks, you can feel seasonal all year round wearing these!

heidi

Tack:)


Jag tyckte verkligen om det här mönstret, hon är en duktig designer:)

heidi

Thank you:)

Anna Maria Hult

Fina sockor kul med hälsningen under foten.
Så spännande att få se hur glovesen växer fram.

heidi

Ja, visst är det kul med hälsningen under foten. Maja Karlsson har verkligen använt sig av det ”utrymme som finns tillgängligt på ett par sockor när hon skapade det här mönstret:)


Det är en kul stickning:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)