« Krokiga stickor | Main | Återupplivning av ett UFO »

Comments

Kattis

Vad kul! Nu blir jag nyfiken på vilken del som är i vilken teknik också!

heidi

Linen stitch (jag vet inte vad det heter på svenska), alltså lyfta maskor, sedan ytterligare en sektion med lyfta maskor för att skapa en ”gallereffekt”. Mosaikstickning, intarsia, flerfärgsstickning, patentstickning i två färger (brioche på engelska), dubbelstickning, patentstickning, flerfärgstickning, intarsia, mosaikstickning, lyfta maskor och slutligen skuggstickning:) Utöver detta lärde hon ut små detaljer som gör stor skillnad. Hon som har designat den heter Suzanne Bryan och har väldigt bra videos på youtube där hon lär ut olika tekniker på ett enkelt och lättfattligt sätt.Hon har dessutom en egen grupp på Raverly där hon diskuterar allt möjligt. Rekommenderas varmt

Anna Maria Hult

Så roligt med så många tekniker i ett projekt.
Tänk att man alltid kan lära sig mer, fast du redan kan så mycket.

heidi

Ja, det var verkligen jätteroligt, och så oväntat! Jag stötte på det på Ravelry när jag sökte efter ett projekt för att lära mig patentstickning. Det här projektet låg på topplistan, och skulle precis börja. Designern är verkligen duktig på att lära ut, men också på att visa på hur små detaljer kan göra skillnad. Och det bevisar ju verkligen att det ständigt finns nya saker att lära sig - som tur är:)

Heike

oh det är fint med den mönster och teknik
lg Heike

heidi

Ja, det är en bra kombination:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)