« Julen varar ända fram till påska | Main | Faroe är klar »

Comments

Kattis

Ruskigt fin spetsstickning! Det är så fint med spetsstickning, jag gillar de här smala hyllspetsen som man gjorde förut. Fast till dekorativ kant på barnkläder! Har du spetsstickat en hel tröja/kofta nångång?

heidi

Ja, det är fint med spets!


Ja, jag minns när man hade spets på hyllkanterna, även om det var längesedan. Det är lite synd att det försvunnit:) Men du har rätt i att man kan använda det som dekorativ kant på annat även om det är sällan jag ser det.


Ja, jag har en tröja som är stickad i enkla spetsmönster som jag stickade för några år sedan - Aguave. Jag hade mönstret i åratal innan jag stickade den. Och jag måste säga att den är skön att dra på sig varma sommarkvällar:)

Liisa

Spännande med kurs och minisjalar! Hoppas att det blir mer utmanande framöver! Jag hade en bok en gång där det var beskrivningar på mini-sjalar för varje teknik/modell. Knäppt nog var jag för rastlös för att prova dem och har sedan dess gett bort boken...

heidi

Det är jättekul, för just formatet gör ju att man kan prova nya tekniker, utan att man behöver sticka det i stort format. Minisjalar är ju tidsmässigt bättre och roligare när man vill prova nya saker, även om det i mönstret och framgår hur man gör om man vill omvandla mönstret från en minisjal till en stor sjal. Nu uppdateras ju mönstret var 14 dag med ett nytt minisjalsmönster och nya tekniker, vilket gör att det blir lagom med tid emellan varje sjal.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)