« Första minisjalen klar | Main | Minisjal nummer två »

Comments

Kattis

Väldigt vacker! Härligt med silke, att göra tröjor för olika årstider är härligt för man vill ju alltid använda stickat!

heidi

Tack:)


Ja, silke är härligt att bära, lite tråkigt att sticka med eftersom det är så stumt, men det kan det vara värt ibland:)

Jeanette

Congratulations, you made it so unique! It fits so well, and almost looks like a corset over a jumper.

Liisa

Vilken fantastisk och unik tröja! Jag tycker att den nästan är bättre än orginalet trots att jag tycker att det också är fantastiskt. Det blev ett modernare intryck och lite lugnare upptill. Bra jobbat! Hoppas användandet lever upp till förväntningarna!

heidi

Tack:)


Ja, den ser ovanlig ut, men ibland är det roligt med något som är unikt:) Silke är ju lite tråkigt att sticka med eftersom det är så stumt, men det är väl värt det när det kommer till att använda det man har stickat, eftersom det gör tröjan användbar i alla väder:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)