« Faroe är klar | Main | Slöstickning »

Comments

Kattis

Låter som en spännande o lärorik pisjal stickning! Kul att börja nytt projekt också, ett sommarplagg låter perfekt nu!

heidi

Ja, det var en lärorik stickning. Det är lite extra kul att jag blev så nöjd med resultatet:)


Ja, en sommartröja känns perfekt att sticka på just nu:)

Anna Maria Hult

Oj oj du lär dej mer hela tiden, låter jätteskoj.
Det är de små detaljerna som lyfter en stickning.
Men bomullströjan ändrar du väl lite på antar jag, du brukar ju förändra och förhöja, förbättra dina projekt.

heidi

Ja, det är kul att lära sig nya saker, och lite extra kul att lära sig av någon som har så hårt fokus på detaljerna. Trots att jag tycker att jag kan mycket har jag ändå lärt mig nya saker, vilket visar att det alltid finns nya saker att lära sig. Och det är väl en av de saker som gör stickning så kul:)


Ja, jag har svårt att följa ett mönster exakt som det står skrivet, men än så länge följer jag det här rätt bra:) Det finns också några ”klurigheter” i det som jag ser fram emot:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)