« Slöstickning | Main | Kanter som rullar »

Comments

Jeanette

What a lot of techniques!

heidi

Yes, isn’t it interesting what one can do with two needles and some yarn. It never stops fascinates me:)

Anna Maria Hult

Sjalar är trevliga att sticka, trevligheten ökar om man dessutom lär sig något nytt.
Ser framemot ditt nya tröjprojekt.

heidi

Precis, och sedan när man lärt sig och får möjlighet att finslipa detaljerna är det extra roligt:)


Det är egentligen två tröjprojekt, men det ena får vänta på sin tur:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)