« Omstarter | Main | En stickning från förra året »

Comments

Kattis

Vilket enkelt men roligt sätt att få till en fin sjal! Låter som en väldigt lärorik kurs!

Jeanette

Beautiful beaded lace!

Liisa

Kul att ha fått din utvärdering av sjalkursen. Är lite sugen på att prova!

heidi

Ja, precis! Det var så enkelt, och samtidigt så effektfullt.


Ja, det var en jätterolig kurs, som tog slut alldeles för fort:)

heidi

Thank you!

heidi

Jag tyckte den var jättekul att göra. Projekten var lagom stora för att lära sig varje moment, samtidigt som de var så små att de gick relativt fort att sticka.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)