« Kanter som rullar | Main | Omstarter »

Comments

Kattis

Sjalen lät ju väldigt spännande, har inte sett en tvådelad sjal som man sätter ihop sen, intressant!

Jeanette

For corrugated rib, I find the Twisted German cast on the best to avoid curling.

heidi

Ja, det var verkligen en spännande konstruktion som gav mersmak

heidi

Thank you!

Anna Maria Hult

Sjalen verkar väldigt intressant.
Det är så roligt att följa hur du ändrar mönstren och nu när du gör det allteftersom blir jag väldigt imponerad.
Kanten blir utmärkt.

heidi

Tack!


Den här gången blir det en enkel form på tröjan, så jag behöver inte räkna på hur den skall stickas innan:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)