« Gröna kaniner | Main | Bennett Creek är färdig »

Comments

Kattis

Så fina! Vad sött med olika färger på kaninerna. Hörde någonstands att erfarna stickare stickare gör inte färre fel än nybörjare, bara större fel. Ibland fastnar man! Bra att det löste sig!

Jeanette

Lovely socks, great colour too!

heidi

Ibland går det helt enkelt bara ”troll” i något, och då kan det bli hur fel som helst:) Men oftast går det ju att lösa ändå:)


Tack:)

heidi

Thank you!

Anna Maria Hult

Så bra att du gjorde om och gjorde rätt för sockorna blev väldigt fina.
Ja att läsa innantill och hela
meningen ......

heidi


Tack!


Ja, jag tror det händer oss alla ibland. Att läsa innantill kan helt enkelt vara förbaskat svårt ibland. Som tur var läster jag lite mer noggrant, och då gick ”sanningen” upp för mig:D

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)