« Twisted Mockery | Main | Alla dessa trådar »

Comments

Efwa

Wow, vilka fina vantar hon designat. Någon gång ska jag nog sticka ett par. =D

heidi

Ja, hon är verkligen duktig!

Jeanette

Beautiful, and good summer knitting!

heidi

Thank you!


Yes, it really is a great summer knitting:)

heidi

Thank you!


Yes, it really is a great summer knitting:)

Cecilia N

Oj vilket jobb!
Fast flätstickning ser mer avancerat ut än det är. Det handlar om att ha tungan rätt i mun.

Men att få fingervantar snygga och passande upplever jag knepigt. Och så tillkommer det där med alla trådarna ...

heidi


Helt rätt. Det kan se svårt ut, men är egentligen mest roligt:)


Kanske beror det också på mönstret, om det är välskrivet eller inte. Ett välskrivet mönster vet var fallgropar ligger, och gör beskrivningen så tydlig som möjligt för att slutprodukten skall passa så bra som möjligt. Sen kan det ju också vara lite pilligt att få till det rätt:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)