« Om konsten att sticka en provlapp på rätt sätt | Main | Nordic Arrows nummer 2 är klar:) »

Comments

Anna Maria Hult

Ja tänk vad man kan ändra sig.
Håller med om att det är ett roligt mönster.
De blir nog klara lagom när det är dags att ta på dem.
Kursen verkar spännande, de ska bli roligt att se

heidi

Ja, det är tur att man kan ändra på sig:)


Ja, jag ser verkligen fram emot att lära mig nya saker på den här kursen. Det har ju börjat bra:)

garnhumlan

Jag är mycket frestad att gå med i den här KAL:en. Den kostar en del, men antagligen lär jag mej mycket. Och jag har garn från lagret.... Jag kan nog inte låta bli

heidi

Ja, det kostar en del, men jag tänker att det är värt det i det långa loppet med tanke på hur duktig hon är på att lära ut. Att kunna tänka själv när man stickar är ingen nackdel:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)