« Bårder | Main | Fingrar är roliga att sticka »

Comments

Anna Maria Hult

Oj oj oj tänk vad man kan lära sig.
Verkar vara en lärorik och spännande kurs.
Tänk att det finns alltid mer att lära lycka till

heidi

Ja, men det är också en av de saker som gör stickning så himla kul - att det alltid finns mer att lära! Det skall bli jättekul med den här kursen, för hon är duktig, och det kommer alltid finns mer att lära, och nu får jag lära mig av någon som är enormt duktig:)

Anna Maria Hult

Håller fullständigt med dej att det finns alltid mer att lära.
Sätt som man inte har tänkt på osv
Det känns som man aldrig blir fullärd och det är som sagt jätteroligt

garnhumlan

Jag får nog också spana in den här kursen. Tittar ofta på hennes youtubeklipp när jag har något stickningsproblem. Har lärt mej mycket av henne.

heidi

Hennes tidigare kurser har varit väl värda pengarna. Till den här kursen behöver man också Ann Budd bok Top Down Sweaters, vilket kan vara värt att tänka på:)


Hon är väldigt duktig, och är lika bra på att lära ut:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)