« När man stickar fel | Main | Eisblume är färdiga »

Comments

Marika

Det är tur att man kan ändra sig :D
*Ska bli spännande att så både flätorna och din Katherine!

heidi

Ja, visst är det tur att man kan ändra sig. Trist vore det annars:)

Jeanette

Intarsia cables are very adventurous knitting! Katherine of Aragon is coming on nicely, I’m glad your plan is working well.

heidi

Thank you:) It’s fun that there still are so many things to learn when it comes to knitting:)

Tomtan

Man är inte sämre än att man kan ändra sig.... var det nån klok som sa.

heidi

Tänkt så tråkigt om man inte fick ångra sig:)

garnhumlan

Provade också intarsia med olika färger. Kul och inte alls så svårt, men jag tror att jag håller mej till en färg på min kofta. Ser fram emot att kanske våga mej på att lägga upp i helgen..

heidi

Jag har fortfarande lite svårt att få flätan jämn och snygg, men jag räknar med att det kommer att bli bättre ju mer intarsiaflätor jag stickar:)


Det skall bli jättespännande att få läsa och se bilder på hur din kofta blir så småningom på din blog:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)