« Fingrar är roliga att sticka | Main | När man stickar fel »

Comments

Kattis

Kul att få färdigt ett projekt och sen börja på nåt nytt!

Jeanette

Lovely knitting, Heidi, what a lucky friend!

heidi

Ja, det är alltid roligt:)

heidi

Thank you Jeanette!

Anna Maria Hult

Lyckliga den som får sjalen av dej.

heidi

Tack! Jag hoppas också att hon kommer att gilla den:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)