« Att forma en halsurringning | Main | Upprepad »

Comments

Efwa

Ååh så fin halskragen blev. Jag gör som du och låter tråden löpa med på baksidan. jag är alldeles för lat att sitta och fästa trådar när jag inte måste. Iofs kanske jag vrider trådarna någon gång så att det inte är någon risk att en fastnar.

heidi

Tack!


Det är bekvämt när man kan låta den lösa tråden löpa på baksidan längs med stickningen, men då får man ju vara säker på att den inte fastnar i något:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)