« Eisblume är färdiga | Main | I väntan på kyligare tider »

Comments

Marika

Det ser väl inte så hemskt ut? Och har du provat att blöta ner och se hur det ser ut efteråt? De flesta ojämnheter brukar ju rätta till sig med lite blockning.

garnhumlan

Modigt av dej att prova intarsiaflätor!
Visst är det en god ide att försöka blöta och se vad som händer.

heidi

Om jag uttrycker det såhär - skillnaden är stor mellan den enfärgade och intarsian, till intarsians nackdel. Jag provade att tvätta och blocka en provlapp, men blev inte så nöjd med resultatet. Så jag ”kämpar” vidare:)

heidi

Tvätt och blockning gjorde nästan ingen skillnad på provlappen jag tvättade och blockade. Jag är fast besluten att få det att se bra ut med intarsian. Jag ser det som en övningssak, ju mer jag över desto bättre blir det - hoppas jag i alla fall:)

garnhumlan

Klart att du fixar det med övning! Kanske du kan prova att göra flätmaskorna med tunnare stickor?

heidi

Tack för tipset, det kan vara värt att prova:)

Kattis

Verkar va svårt med flätstickning i instsrsia. Men jag gissar att det är som allt annat, det blir inte jättefint förrän man tränat upp tekniken.

heidi

Det är lite lurigare eftersom i vanliga fall så använder man samma garn hela varvet. Nu används en annan färg på flätorna, så när jag vänder och stickar avigt varv så plockar jag upp garnet från maskan under och inte från maskan bredvid. Det. Gör att jag behöver dra lite mer i garnet än jag brukar. Men det ser bättre ut nu än i början, så jag antar att det är en träningssak:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)