« Chamerion Cowl | Main | Omstart »

Comments

Anna Maria Hult

Du gjorde helt rätt, ibland är det bättre att repa upp än att försöka fixa felet.
Jag tror att du dessutom tycker att flätorna blir snyggare nu när du "tränat"
(du var ju inte helt nöjd)
Lycka till

heidi

Det är aldrig roligt att repa upp men ibland är det bästa alternativet:)


Och du har helt rätt om flätorna, dom blev allt bättre, så det känns bra att börja från början igen:)

garnhumlan

Absolut bättre att börja om och bli nöjd! Jag kämpar på med fickorna. Trögt, trögt. Borde nog köpa nya stickor.

heidi

Ja, du har helt rätt:)


Jag har stickat så länge att jag har lyckats samla på mig stickor i olika material i de flesta storlekar, för det kan göra stor skillnad vilket material stickorna har.


Kul att det går bra för dig i KALen, hoppas att du lägger ut bilder på din blogg så småningom:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)