« Chardon Shawl | Main | Mera fickor »

Comments

garnhumlan

Heja, heja. Roligt att det går framåt igen. Jag har fastnat på sjalkragen, men så i morse kom jag på hur jag ska få till det. Så nu hoppas jag att jag snart kommer i gång igen.

heidi

Ja, det känns skönt att ha kommit igång med den igen:)


Skönt att höra att du listat ut hur man skall göra. Annars tycker jag att en av de bästa sakerna med det här mönstret är att designer på lägger så mycket tid och energi på att hjälpa alla att lösa de problem som kan uppstå på vägen.


Nu hoppas jag såklart att få se bilder på din kofta på Ravelry eller på din blogg snart igen:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)