« Tillfälligt avbrott | Main | Sockorna växer »

Comments

Efwa

Jag är så sugen på att sticka något i patentstickning och kortvarv verkar ju utmanande. Har stickat patentstickning för längesedan men vill utforska det mer i nutid. Även om livet just nu är fyllt av så mycket annat än just stickning.

Anna Maria Hult

kortvarv i patentstickning ja säger då det, du utforskar och
behärskar så många tekniker jag blir djupt imponerad.
Att det är kul förstår jag också, man kan alltid lära sig mer är nog din devis.
Sjalkrage är fint, ska bli kul och se hur det blir.

heidi

Jag gillar verkligen att lära mig nya saker, och nuförtiden finns ju så mycket material och information tillgängligt på olika forum på internet, som gör att det lättare att hitta ställen där som förmedlar ny kunskap på ett enkelt och tillgängligt sätt:)

heidi

Patentstickning är jättekul! Och det är ju alltid kul att lära sig mera, även om det ibland tar en stund:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)