« Knappar inköpta | Main | Lyta är klar »

Comments

Kattis

Vilken ursnygg kofta, den är verkligen ett mästerverk med dessa flätor!

Jeanette

Intarsia cables must be really fiendish, but what a great job you’ve done, particularly on that complex back one. Well done you!

heidi

Tack! Det var lite annorlunda att sticka flätor i intarsia, men roligt:)

heidi

Yes, but it’s all worth it:)


Thank you!

Anna Maria Hult

Oj Oj Oj, Så fint det blev.

heidi

Tack!!

Liisa

Jättefin kofta med fina detaljer! Det när alltid en härlig känsla när man kommer i mål med ett större projekt, särskilt om det går krävt eftertanke och uträkningar!

heidi

Tack!!


Ja, det var fantastiskt att gå i mål med den koftan eftersom det var mycket att räkna, och en del nya saker att lära sig:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)