« ITAG koftan är klar | Main | Ett UFO kommer fram »

Comments

Anna Maria Hult

Så fin sjalen blev.
Den blev väl mjuk och skön när du stickade den i Esther.

Kul med patentstickning.

heidi

Den är jättemjuk och skön, och underbar att bära nära huden. Jag kommer definitivt sticka mera i det garnet.

Kattis

Väldigt fin! Intressant hur färgerna förändras när fotot är på långt håll och nära håll.

heidi

Ja, det är intressant. Ändå är det samma sida av sjalen, baksidan är ju mest grå med lite rött i:)

Liisa

Fin!!

heidi

Tack!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)