« Hur lång skall ärmen vara? | Main | Ihopstickade axlar »

Comments

Stickeralla

Jag håller med, det känns bäst om de är likadana. Ska bli spännande att se hur den blir.

Jeanette

Yes, I’d have them match too, as they are close to each other in wear. You’re on the home stretch now!

heidi

Ja, jag tycker det:)


:)

heidi

I can’t wait to finish it. I been knitting on it for so long now:)

Anna Maria Hult

Så fint det blir.
Halsringningen ....
Håller med att det är snyggast om det blir lika.
Jätteimponerad.
Nu är du snart rustad för svala sommarkvällar.

heidi

Tack!


Jag längtar verkligen efter att bli klar med den. Det var så länge sedan jag började sticka på den, och sedan låg den i en korg i en evighet, så det ska bli jättekul att bli klar med den:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)