« Ihopstickade axlar | Main | Litet krisläge för min stickning »

Comments

Kattis

Det är spännande, tycker jag med, när det nästan är slut!

heidi

Kul att du också känner så:)

Heike

Wow, vilken fin projekt :-)
lg Heike

heidi

Tack!!

Anna Maria Hult

Så vacker, nu är det bara att hopps att det blir lite kyligare så att du får bära den.
Tja när halsringning är klar förstås.
Glad midsommar

heidi

Jag njuter av sommaren för fullt, så just nu gör det inte så mycket att det inte är väder för den här tröjan än. Det kommer ju tids nog:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)