« Dags att förbereda sig för nästa årstid:) | Main | Chamerion Hat är färdig »

Comments

Marika

Väldigt snygg! Smaken är ju alltid olika, men att du lade till 5 cm tror jag var ett klokt val.

Anna Maria Hult

Jättefin, bra längd

Jeanette

That’s lovely, and so traditional too.

Kattis

Väldigt fint flerfärgsparti som ramar in tröjan på ett fint sätt!

heidi

Tack!! Ja, det känns som om jag har vuxit ifrån midjekorta tröjor:)

heidi

Tack!

heidi

Thank you!


Yes, that’s what caught my eye in the first place:)

heidi

Tack!

heidi

Tack!

heidi

Thank you!


Yes, it really is! That’s what caught my eye when I first saw it.

Ulrika

Den blev verkligen jättesnygg!

heidi

Tack!

Sofie

Så himla fin! prefekt til hösten och skogspromenader! ^^

heidi

Ja:)

heidi

Tack!!


Ja:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)