« Beslutsångesten är över för denna gång | Main | Teststickning »

Comments

Kattis

Stickning när den är som bäst!

heidi

Ja, verkligen:)

Jeanette

What a wonderfully luxurious mix of fibres, no wonder you’re having fun!

heidi

Yes:)

Tomtan

Låter som ett mjukt och varmt garn.
Har varit sämst på att läsa blogginlägg under detta år. Och du har varit en trogen läsare och kommentator hos mig. ❤️ Nu ska jag skärpa till mig 👍

heidi

Ja:)


Du hade det ju ganska kämpigt ett tag. Skönt att du mår bättre nu:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)