« Rundstickning | Main | Snart är det ärmarnas tur »

Comments

Tomtan

Det är roligare att sticka när det händer nått
Trevlig advent

heidi

Ja, precis!


Samtidigt gillar jag verkligen hur Meiju K-P konstruerar sina tröjor, vilket gör mig villig att ”stå ut” med att delar av stickningen är mindre rolig:)


Tack detsamma!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)