« Nu börjar formerna synas | Main | Tillväxt på längden »

Comments

Marika

Det går rätt fort, det gör det! Även min tröja ser helt fel ut i proportionerna, när den inte sitter på kroppen.

Jeanette

It’s good that your yucca plants are regenerating!

heidi

I’m not sure what I expected from them when I sawed them down, but I never expected this outburst of growth:)

Emilia

Spännande provstickning! Uppifrån och ner och spetspanel - det låter rätt perfekt, tycker jag.

heidi

Skönt att det inte bara är jag som tycker att tröjor kan se ut att ha lite fel proportioner när man inte har på sig dom:)

heidi

Jag är lite svag för ärmpaneler, och uppifrån och ner, utan sömmar är ju ett rent nöje:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)