« Knappar | Main | Lisboa Soft har fått knappar »

Comments

Marika

Så fin tröjan blev! Ser oerhört skön ut.

heidi

Tack!


Ja, det är den:)

Kattis

Vilken härlig tröja! En sån kan jag tänka mig att sticka!

Jeanette

A beautiful jumper, fits you really well.

heidi

Tack!


Om du vill sticka just denna kommer mönstret ut i början av nästa år:)

heidi

Thank you!

Tomran

Så fin!!!
Önskar dej ett riktigt gott slut

heidi

Tack!


Tack detsamma!

Liisa

Den här missade jag tidigare!så snygg tröja! Verkligen fina detaljer!

heidi

Tack!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)