« Lisboa Soft har fått knappar | Main | Nytt projekt på stickorna »

Comments

Marika

Ser fram emot att se vad du kan hitta på!

Kattis

Vad kul med boken! Hoppas att det blir något roligt projekt med inspiration från boken!

heidi

Det kan bli vad som och hur som helst:)


Jag ser det nog mest som en läroprocess:)

heidi

Ja, för mig är det ett nytt tänk kring mönsterdiagram och färger. Jag kan tänka mig att det kommer att bli lite fler provlappar inför den här typen av projekt:)

Liisa

Det ska bli spännande att se vad du hittar på! Och att se den färdiga Inisheer!

heidi

Jag misstänker att det är ett projekt som behöver en hel det ”tänktid” och antagligen ganska mycket tid för provlappar, och jag har några småprojekt som jag är sugen på medan jag tänker:)


Starmore alltså! Genial mönstermakare vars mönster man kan omforma i all oändlighet utan att tröttna:) Det här är min andra Inisheer, och det lär bli fler Starmoremönster stickade i framtiden:)

Liisa

Ja, just Inisheer är jag också sugen på, delvis återuppväckt sig efter att ha varit på Hebriderna då det är typ såna tröjor som eventuellt har varit "typiska" där...

heidi

Då är det bara till att välja garn och sedan plocka fram stickorna och börja:)

iHanna

Lyllos, den boken var på min önskelista också!

heidi

Kolla biblioteket, den kan finnas där också:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)