« Southampton Soft och Artichoke the Hat | Main | Bokreccension »

Comments

Marika

Snyggt! Och avvikande knappar är kul och väldigt uppiggande!

heidi

Tack!


Ja, ibland känns det riktigt bra med något färgglatt:)

Kattis

Du är så grym på koftor/tröjor med flätor! Så snygg kofta.

heidi

Flätstickning var min första stickkärlek:) En kärlek som bara växer med åren:)


Tack!

Liisa

Knapparna blev verkligen pricken över i på en jättefin kofta!

heidi

Ja, dom bryter verkligen av mot det gråa, och det känns ju lite bra:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)