« Nytt projekt på stickorna | Main | Tweedy Inisheer är färdig:) »

Comments

Kattis

Spännande! Har du stickat tvåfärgad patentstickning nångång också? Jag har lite svårt för det men man ska inte ge sig förstås.

heidi

Japp:) Och det är bland det roligaste som finns. Det tog en stund att lära sig, men det var väl värt den tiden! Vissa saker tar längre tid att lära sig! Det som tog längst tid för mig att lära mig var flerfärgsstickning, det tog några timmar innan jag fick till det där med att hålla trådar osv, och jag lär mig fortfarande nya saker!


Så kämpa på!

Jeanette

Cable knitting is always fun!

heidi

Yes, isn’t it:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)