« Bokreccension | Main | Nya småprojekt på stickorna »

Comments

Marika

Det ska bli roligt att se Tweedy Inisheer! Sjalen du plockade fram var verkligen fin, den får hamna i Ravelry-kön. ;)

heidi

Tack:)


Jo, jag gillar den också:)

Anna Maria Hult

Det är roligt att Hönsestrik har kommit tillbaka, jag har inte den nya boken men väl den gamla.
Shorts i Hönsestrik är väl inte på modet längre.Det ska bli kul att se vad du hittar på. Det är ju också ett bra sätt att använda upp sina garnrester.

heidi

På omslaget på den nya Hönsestrik så har två av modellerna på sig shorts/mamelucker stickade i hönsestrik, så det kanske är på väg tillbaka. Hade jag varit tonåring hade jag nog varit mera sugen på att sticka mig ett par:) Nu blir det nog antingen en tröja eller en kofta, eller kanske bådadera:)

Efwa

Jag stickade mycket hönsestrik när jag var i tonåren och har fortfarande kvar "original"-boken. Är sugen på att hitta på något att sticka av restgarnerna. Får se vad det kan tänkas bli. Antagligen något mindre projekt eftersom jag redan har många UFO-projekt som är tröjor.

heidi

Det hade varit spännande att se!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)