« Tweedy Inisheer är färdig:) | Main | Fel storlek på stickorna »

Comments

Marika

Det där ser ut att vara en trevlig liten sjal! Okomplicerade stickningar är rätt skönt ibland, jag tror att jag behöver skaffa mig en sån stickning nu.

heidi

Ja, ibland behöver man det:)

Jeanette

A very nice quick project!

heidi

Thank you:)

Liisa

Fin! Blir nog utmärkt som vårsjal!

heidi

Tack!


Ja, jag tror också det:)

Kattis

Ser underbar ut! Har kommit fram till att jag också gillar smala sjalar.

heidi

Tack!


Ja, smala sjalar är ofta ett bra alternativ:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)